Najem lokalu w trybie bezprzetargowym

Miasto rozporządzając swoim mieniem ograniczone jest wieloma przepisami prawnymi, w tym tymi o procedurze przetargowej. Wyjątkowo jednak w pewnych sytuacjach władze miejskie mają prawo do wynajmowania swoich lokali użytkowych z pominięciem tego skomplikowanego postępowania. Oddanie lokalu w najem w trybie bezprzetargowym może nastąpić na czas do trzech lat, ale nie można go zastosować jeśli wynajęciem lokalu zainteresowany jest więcej niż jeden wnioskodawca.

Happy Business Woman Showing Keys

Najem lokalu użytkowego należącego do miasta z pominięciem procedury przetargowej może być zastosowany w następujących przypadkach:

 • gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie prowadzące działalność niezarobkową,
 • gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność charytatywną, opiekuńczą, leczniczą, kulturalną, naukową, wychowawczą, oświatową, promocyjną, turystyczną lub inną na cele związane z działalnością niezarobkową,
 • gdy zawarcie umowy najmu ma społeczne i ekonomiczne uzasadnienie,
 • gdy o wynajem lokalu wnioskował wyłącznie jeden podmiot,
 • gdy nie udało się podpisać umowy najmu w przeprowadzonym trybie przetargowym,
 • gdy najem dotyczyć ma lokalu mało atrakcyjnego, w szczególności jeśli jest on położony na obrzeżach miasta,
 • gdy oddanie w najem ma charakter przejściowy, tymczasowy, do czasu wykorzystania go przez gminę zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak najwcześniej po upływie jednego roku od zawarcia umowy najmu.

Osoba zainteresowana wynajęciem konkretnego lokalu powinna złożyć stosowny wniosek, wraz z załączonymi załącznikami:

 • dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu, np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub zaświadczenie o wpisie do innego właściwego rejestru przewidzianego dla prowadzenia danej działalności,
 • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Z reguły każda gmina, w której zasobach znajdują się wolne lokale przeznaczone na wynajem posiada wewnętrzny formularz, na jakim należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmy. Lista lokali udostępniana jest w biuletynie informacji publicznej urzędów miast, na ich stronach internetowych, w dziennikach urzędowych województw czy na tablicach ogłoszeń.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku strony zawierają umowę najmu, w której określają wysokość czynszu i sposób uiszczania opłat dodatkowych. Kwota czynszu dla lokali wynajętych w trybie bezprzetargowym może zostać zmieniona na mocy zarządzenia, jednak nie częściej niż raz w roku.

Następnym krokiem jest przekazanie lokalu, które odbywa się po zawarciu umowy najmu oraz po jej ustaniu. W trakcie tej czynności pracownik zajmujący się gospodarką lokalową spisuje protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać informacje o:

 • osobie odbierającej i przekazującej lokal,
 • dacie przekazania, ze wskazaniem lokalu i jego adresu,
 • stanie technicznym lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń,
 • numerach i stanie liczników,
 • ewentualnych uwagach wniesionych przez strony.

Dodatkowo protokół należy opatrzyć dokumentacja fotograficzną lokalu użytkowego oraz podpisami najemcy i osoby upoważnionej do reprezentowania miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal