Wynajem to nie tylko zyski. Jakie koszty ponosi właściciel lokalu?

Podpisanie umowy najmu lokalu wiąże się zarówno z powstaniem przywilejów, jak i obowiązków po stronie wynajmującego i najemcy, np. w zakresie przeprowadzania remontów i napraw. Najem lokali użytkowych charakteryzuje to, że jego przystosowanie do kolejnego najemcy wymaga nieraz dużych nakładów finansowych związanych z pracami budowlanymi i wykończeniem. Ponadto wynajmujący jako właściciel nieruchomości musi liczyć się z innymi obciążeniami, które zobowiązany jest ponieść pomimo wynajmowania lokalu firmie. Wątpliwości związane z tym, która strona ponosi jakie koszty, rozwiewają przepisy.

Koszty wynajmu lokalu

fot. monkeybusinessimages/bigstockphoto.com

Prace konserwacyjne

Najważniejszym obowiązkiem wynajmującego jest utrzymanie lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres trwania umowy najmu. Oznacza to, że obciążają go naprawy wszelkich szkód, które czynią lokal niezdatnym do umówionego użytku, np. wymiana nieszczelnych okien czy cieknącego dachu. Drobne naprawy wynikające ze zwykłego użytkowania obciążają najemcę.

Wszystkie inne koszty związane z remontami, przebudową czy dostosowaniem lokalu do potrzeb najemcy rozliczane są zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez strony. Jednak w przypadku braku tych ustaleń przyjmuje się, że obciążają one najemcę, ponieważ w jego interesie leży uzyskanie innego niż pierwotny wyglądu lokalu. W pewnych kwestiach wynajmujący może dokonać ustępstw i obniżyć czynsz proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez najemcę, jeśli na przykład przeprowadzi on remont instalacji, który co prawda nie był niezbędny, ale wpłynie na poprawę jakości użytkowania lokalu. Wcześniej jednak wynajmujący musi wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. W innym wypadku tego typu ulepszenia mogą, według woli właściciela lokalu, albo zostać przez niego spłacone, albo może on żądać przywrócenia stanu poprzedniego, sprzed wprowadzenia ulepszeń. Jeśli nie będzie to możliwe ryzyko związane z kosztami przechodzi na najemcę.

Po zakończeniu umowy najmu właściciel nieruchomości powinien zadbać o to, aby przygotować lokal i odświeżyć go przed pokazaniem potencjalnym kolejnym najemcom, co wiąże się także z wydatkiem, tym większym, im większy jest lokal.

Zobowiązania podatkowe od wynajmu

Dodatkowo osoba wynajmująca nieruchomości i uzyskująca z tego tytułu dochody, musi wywiązywać się z powstających z tego tytułu obciążeń skarbowo-podatkowych. Dochód uzyskany z zarządzania nieruchomościami podlega opodatkowaniu, jednak jego sposób różni się w zależności od tego, czy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie, czy też wynajmuje prywatnie lokal, którego jest właścicielem. Na formę opodatkowania i wysokość daniny wpływa także m.in. wysokość uzyskiwanego dochodu, czy sposób rozliczania go między wynajmującym i najemcą. Uchylanie się od tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karno-skarbową w postaci grzywny, i konieczności zapłaty zaległego podatku powiększonego o odsetki.

Ubezpieczenie lokalu

W zależności od rodzaju i stanu prawnego nieruchomości, wynajmujący musi uiszczać także podatek od nieruchomości. Nie należy zapominać także o jej ubezpieczeniu. Są to koszty, które nie mogą zostać przerzucone na najemcę. Wynajmujący dla własnego bezpieczeństwa, poza standardowym ubezpieczeniem lokalu powinien zadbać o ubezpieczenie go na wypadek szkód wyrządzonych przez najemcę, chociaż ten ze swojej strony również powinien takie zabezpieczenie posiadać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal