Umowa najmu hali produkcyjno-magazynowej

Umowa najmu hali produkcyjno-magazynowej, ze względu na swój charakter jest o wiele bardziej złożona od umowy najmu lokalu mieszkalnego. Stosunek najmu tego typu powierzchni reguluje bowiem więcej kwestii, a umowy takie z reguły są zawierane na dłuższe okresy, dlatego warto wiedzieć, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, by konsekwencji niewłaściwie skonstruowanej umowy nie ponosić przez kilka lat.

Poza podstawowymi danymi, jakie muszą się znaleźć w takiej umowie jak dane adresowe, nazwa, numery właściwych rejestrów w zależności od rodzaju podmiotu itp., a także zapisów przewidzianych dla najmu, jak wysokość czynszu, termin płatności, kaucja, w umowie wynajmu hali powinno się znaleźć kilka dodatkowych uzgodnień.

Magazyn - kupić czy wynająć?

Jednym z ważniejszych jest szczegółowe uregulowanie kwestii związanej z wykonywaniem remontów i napraw. Z reguły najemcy tego typu powierzchni przeznaczają niemałe pieniądze na ich wizualne i techniczne przystosowanie do prowadzonej działalności. Oczywiste jest, że tego typu koszty ponosi najemca, jednak warto w umowie zaznaczyć, jaki może być zakres przeprowadzanych przez niego robót budowlanych, a na jakie musi uzyskać zgodę wynajmującego. Wracając jednak do kosztów strony powinny ustalić, jaki zakres prac obejmuje w tym wypadku najemcę, a jaki wynajmującego. Co do zasady przyjmuje się, że wynajmujący przeprowadza remonty niezbędne do utrzymania nieruchomości w niepogorszonym stanie, a najemca zajmuje się pokrywaniem napraw związanych ze zwykłym użytkowaniem. Jednak jeśli w grę wchodzą skomplikowane instalacje, które są nieraz na stałe połączone z budynkiem lub gruntem przy nieruchomości, należy ustalić kto ponosi koszty ich remontów, kto napraw, czy są one niezbędne dla prawidłowego utrzymania hali, czy też są konsekwencjami zwykłego użytkowania.

Strony powinny również zadbać o ubezpieczenie przy okazji podpisania umowy najmu, w szczególności ubezpieczenie od zdarzeń losowych, od szkody powstałej w wyniku działań osób trzecich.

Najemca hal produkcyjnych czy handlowych musi dostosować lokal do prowadzonej działalności, co wiąże się często z dużą ingerencją w nieruchomość. Może ona ulec przebudowie, najemca może założyć dodatkowe instalacje czy też poprowadzić je odmiennie od pierwotnego założenia. Ważne więc, aby już w umowie najmu ustalić, kto poniesie koszty związane z przywróceniem lokalu do stanu z dnia podpisania umowy, i czy w ogóle będzie taka konieczność.

Najemca i wynajmujący powinni również określić dokładny zakres działalności, jaka będzie prowadzona w wynajmowanej hali, co będzie jednocześnie opisem praw najemcy, jakie przysługują mu w zakresie rozporządzania nieruchomością.

Hale produkcyjne i magazynowe zlokalizowane są z reguły na dużych powierzchniach z przylegającym do nich gruntem, który może ale nie musi być użytkowany przez najemcę. W umowie należy bezwzględnie ustalić również tę kwestię, gdyż wielkość wynajmowanej powierzchni łącznej wpłynie na wysokość czynszu najmu.

Umowy najmu takich nieruchomości opiewają często na duże kwoty, co powoduje, że już jednomiesięczna zwłoka z zapłatą czynszu może powodować szkodę po stronie wynajmującego. W umowie można więc zamieścić zapis, że w przypadku opóźnienia w płatności wynajmujący będzie naliczał odsetki, a także zobowiązać najemcę do przedstawienia zabezpieczenia umowy, np. w postaci gwarancji bankowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal