Kto odpowiada za zniszczenia wynajętego lokalu użytkowego?

W sytuacji wynajmowania lokalu użytkowego prawa i obowiązki zarówno najemcy, jak i wynajmującego kształtują się odmiennie. W zakresie podstawowych kwestii dotyczących zwykłych napraw i remontów wynikających ze zwykłego użytkowania, nie ma wątpliwości, która strona umowy powinna je przeprowadzać, jednak sprawa wygląda odmiennie w przypadku zniszczenia lokalu w przypadku siły wyższej. Właścicielem lokalu użytkowego nadal pozostaje wynajmujący, jednak najemca jako jego faktyczny użytkownik wstępuje w część jego praw i obowiązków.

Wynajem biura

Najważniejszą kwestią w przypadku dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej jest znalezienie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę. Co do zasady, na podstawie postanowień ustawy o własności lokali, wszystko co nie jest przeznaczone do użytku przez indywidualnego właściciela należy do części wspólnych. Zgodnie z tym zapisem wszystkie piony wodne i kanalizacyjne są więc częścią wspólną. Natomiast elementy poziome instalacji w lokalach to już własność każdego właściciela, a granica jego odpowiedzialności przebiega na zaworach odcinających, które montowane są na pionach wody ciepłej i zimnej. W związku z tym za stan techniczny wszystkich instalacji poziomych odpowiada właściciel lokalu, i to na jego barkach spoczywa obowiązek utrzymania ich w należytym stanie, który zmniejsza ryzyko powstania awarii. Za stan techniczny pionów odpowiada natomiast wspólnota.

Jednakże sytuacja się komplikuje, jeśli właścicielem mieszkania i jego użytkownikiem są dwie inne osoby. Podstawą odpowiedzialności za szkody wyrządzone w lokalu jest artykuł 433 kodeksu cywilnego, który stanowi, że za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia odpowiada ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej, albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu mógł zapobiec. Przez osobę zajmującą pomieszczenie należy rozumieć osobę, w której faktycznym władaniu znajduje się to pomieszczenie z jakiegokolwiek tytułu. Oznacza to, że w przypadku powstania szkody w wyniku działania siły wyższej, obowiązany do jej naprawy będzie najemca lokalu i to on powinien dokonać wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania odszkodowania.

Nie jest to zasadą, jednak warto zadbać o wcześniejsze ubezpieczenie się na wypadek wystąpienia takich okoliczności. Wtedy ewentualne szkody nie będą pokrywane z kieszeni najemcy, ale przez ubezpieczyciela.

1 komentarz

  1. Jest błąd w przytoczeniu treści artykułu 433 kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal