Koszty remontu lokalu użytkowego oraz jego dostosowania do potrzeb biurowych

Między właścicielem nieruchomości a najemcą toczy się odwieczna walka, o to, kto powinien ponosić koszty związane z remontem lokalu użytkowego i przystosowaniem go do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwości rozwiewają jednak przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi najemca ma obowiązek pokrywać jedynie koszty powstałe w związku ze zwykłym użytkowaniem lokalu.

Prawa właściciela lokalu

Właściciel nie ma przy tym prawa obciążać najemcy kosztami remontów, koniecznych w wyniku zdarzenia losowego, np. zalania. Ma on jednak prawo obciążyć najemcę kosztami remontu, jeśli konieczność jego przeprowadzenia wynika z niewłaściwego użytkowania nieruchomości, i powstałych w związku z tym szkód. Aby uniknąć nieporozumień związanych ze stanem lokalu w chwili przekazania najemcy, warto do umowy najmu dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy wraz ze zdjęciami nieruchomości i znajdujących się w niej sprzętów. Jeżeli podczas trwania stosunku najmu w lokalu wystąpią usterki, które uniemożliwiają prawidłowe z niego korzystanie, czyli ograniczają jego przydatność do umówionego użytku, najemca powinien niezwłocznie o tym poinformować właściciela nieruchomości. Może także żądać obniżenia czynszu za okres, w którym usterka występowała.

Obowiązki wynajmującego lokal

Jeżeli właściciel lokalu nie dokona naprawy w odpowiednim czasie, najemca może dokonać jej we własnym zakresie, na koszt wynajmującego. Jeśli wady nie da się usunąć, najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Do napraw i remontów, jakie powinien ponieść wynajmujący, zaliczyć należy wszelkie koszty niezbędne do utrzymania lokalu w stanie niepogorszonym od stanu istniejącego w momencie zawarcia umowy najmu, w tym utrzymanie w należytej kondycji sieci kanalizacyjnych, wodnych i innych. Odmiennie jednak wygląda sprawa, przy dostosowaniu lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji wszelkie działania niezbędne do przystosowania lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej, ponosić powinien najemca.

Kluczowe zapisy w umowie

Jednak warto wcześniej, przy podpisywaniu umowy, wyraźnie określić jakie zmiany mają być dokonane, ponieważ trwała ingerencja w wygląd nieruchomości wymaga zgody właściciela. W razie braku takiej regulacji w umowie, należy zawsze przed rozpoczęciem remontu zgodę uzyskać. Określenie zmian przy podpisywaniu umowy lub ewentualnie  w aneksie do niej, zapobieganie także sytuacji, w której właściciel nie zgodzi się na planowaną przez najemcę zmianę, co może mieć kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji o wyborze danego lokum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal