Jak wypowiedzieć umowę najmu biura

Umowę najmu biura można wypowiedzieć niezależnie od tego, czy została ona zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Aby rozwiązać umowę najmu, należy zrealizować określone czynności. W jaki sposób skutecznie wypowiedzieć umowę najmu bez narażania się na problemy?

Umowę najmu biura możemy zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Jest to umowa cywilnoprawna, w której strony określają, na jakich zasadach będzie realizowany najem powierzchni biurowej. W czasie trwania umowy mogą jednak wydarzyć się nieprzewidziane wcześniej sytuacje, których skutkiem może być konieczność wcześniejszego zerwania umowy z właścicielem lokalu.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Co prawda umowa najmu na czas określony wskazuje dokładny termin jej zakończenia, to jednak możemy taką umowę wypowiedzieć wcześniej, jeśli zostały w niej zawarte odpowiednie zapisy. Jeśli strony umówiły się przed podpisaniem umowy, że dopuszczają możliwość jej wcześniejszego rozwiązania, to w treści umowy należy opisać, w jakiej sytuacji i na jakich warunkach strony mogą ją wypowiedzieć. Aby zakończyć najem, zależy zastosować się do warunków opisanych w umowie z zachowaniem ustalonych terminów i formalności.

Warto przy tym pamiętać, że obie strony mogą wcześniej wypowiedzieć umowę. Ma do tego prawo najemca, ale również właściciel nieruchomości.

Jeśli w umowie nie została przewidziana możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia, to nadal istnieje możliwość zakończenia najmu. W tym celu konieczne jest porozumienie się stron i przygotowanie aneksu zmieniającego warunki pierwotnej umowy. Możliwe jest też zawarcie nowej umowy, w której strony zmieniają zapisy i terminy wskazane w poprzedniej umowie lub ustalają, że została ona rozwiązana.

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony

Umowa, w której nie został określony termin jej obowiązywania, może być w dowolnym momencie wypowiedziana przez każdą ze stron. Musi przy tym zostać zachowany okres wypowiedzenia, który jest ustalony przez strony i został podany w umowie lub wynika z przepisów prawa.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego okres wypowiedzenia umowy najmu zależy od częstotliwości płatności czynszu:

  • jeśli czynsz jest płatny co miesiąc, to okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i kończy się z upływem miesiąca kalendarzowego;
  • jeśli płatność czynszu następuje co kwartał lub co rok, to okres wypowiedzenia trwa trzy miesiące, ale kończy się z upływem pełnego kwartału;
  • jeśli płatność czynszu następuje co tydzień lub codziennie, co w przypadku umowy najmu biura raczej nie jest spotykane, to okres wypowiedzenia będzie trwał odpowiednio trzy dni i jeden dzień.

Niezależnie od rodzaju podpisanej umowy strony mają możliwość jej wypowiedzenia za skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy druga strona rażąco narusza przyjęte zasady współpracy.

Jak wypowiedzieć umowę najmu biura?

Wypowiedzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać takie dane jak miejsce i datę sporządzenia, dane strony wypowiadającej umowę oraz dane drugiego podmiotu, podstawę i termin rozwiązania umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie należy przekazać w takiej samej formie, jak pierwotna umowa, chyba że strony uzgodniły inny sposób, np. wersję elektroniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal