Jak wykupić lokal od miasta?

Lokale użytkowe leżące na obszarach miast, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, znajdują się w tzw. zasobach nieruchomości gminnych. Oznacza to, że są to lokale, stanowiące przedmiot własności danej gminy, a które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a także nieruchomości, które są przedmiotem wieczystego użytkowania przez gminy. Tego rodzaju nieruchomościami gospodaruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W zakres tych czynności wchodzi między innymi wycena i sprzedaż nieruchomości.
 
Umowa sprzedaży lokali powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności tej czynności, co oznacza, iż zawarta w innej formie nie ma mocy prawnej i uważana jest za niezwartą. Nabycie nieruchomości może nastąpić w drodze przetargowej bądź bezprzetargowej. Warunki sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu określa się w ogłoszeniu o przetargu. Jeśli zaś chodzi o warunku zbycia w drodze bezprzetargowej, ustala się je w rokowaniach prowadzonych bezpośrednio z nabywcą.

 

bigstock-Business-Bond-2370907

 

Procedura wykupu nieruchomości

Wykup lokali użytkowych, czyli takich o charakterze komercyjnym, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w większości miast możliwa jest dla osób wynajmujących te lokale, ze skorzystaniem z bonifikaty oraz z pierwszeństwem wykupu. Jednak możliwość skorzystania z takiego prawa zależy wyłącznie od dobrej woli władz miasta i na nic zdają się tu naciski najemców. Jeżeli gmina zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości leżącej na terenie miasta, sama wychodzi z propozycją kupna do najemcy lokalu. Może też w drodze ogłoszenia, określić nieruchomości przeznaczone do wykupu. Wtedy zainteresowani kupnem powinni wystąpić ze stosownym wnioskiem do organów zarządzających miasta. Wykup nie jest obowiązkowy, jednak ze względu na preferencyjne warunki, warto z niego skorzystać. Status właściciela jest o tyle korzystny, że w sytuacji gdyby po jakimś czasie, już po sprzedaży lokalu, pojawiły się osoby, będące dawnymi właścicielami nieruchomości, miasto nie może oddać tej nieruchomości pierwotnym właścicielom, a jedynie zapłacić im odszkodowanie. Oczywiście do wykupu nieruchomości nie może dojść, jeśli takie roszczenia zostały wcześniej zgłoszone. Aby do tego doszło, lokal musi mieć uregulowany status prawy.
 
Wysokość bonifikaty udzielonej na wykupiony lokal, ustalana jest indywidualnie przez gminy i rady miast. Może ona wynosić nawet 95% wartości lokalu. Aby skorzystać z okazjonalnej oferty, najemca lokalu, którego umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony, musi złożyć odpowiednie dokumenty. Są to stosowne wypisy z rejestrów sądowych, jeśli najemcą jest osoba prawna, oświadczenie woli nabycia lokalu, wraz z zdeklarowaną formą wykupu w formie zapłaty gotówką lub rat. Warunki udzielonej bonifikaty mogą być zróżnicowane w zależności od formy płatności. Dołączyć należy także dowód wpłaty za wycenę nieruchomości. Na kupującego spadają także wszelkie opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
Szczegółowe informacje dotyczące wyprzedawania nieruchomości, można uzyskać w wydziałach mienia komunalnego poszczególnych miast.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal