Data pewna w umowie najmu

Data pewna jest urzędowym poświadczeniem daty, które w przypadku umów najmu dokonywane jest przez notariusza. W tego rodzaju stosunku prawnym ma ona znaczenie nietypowe i jest szczególnie ważna np. przy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem najmu. Niektóre czynności dla swojej ważności muszą zostać opatrzone datą pewną, a poświadczenie takie wywołuje skutek również wobec osób, które w danej czynności nie uczestniczyły.

W innym ujęciu data pewna jest wskazaną i stwierdzoną w dokumencie urzędowym datą dokonania czynności. Czynność może uzyskać datę pewną wskutek potwierdzenia na obejmującym ją dokumencie dokonanym przez organ państwowy lub organ jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w razie śmierci jednej z osób podpisanej na dokumencie z datą pewną, datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby.

W sytuacjach, gdy dla ważności czynności konieczne jest istnienie daty pewnej, w przypadku jej braku czynności taka jest nieważna. Jeśli natomiast data pewna jest niezbędna do wywołania określonych skutków danej czynności, to czynności taka jest ważna, ale nie wywoła żadnych skutków.

Data pewna w umowie najmu

Umowa najmu zawarta z datą pewną dla swej ważności musi mieć formę aktu notarialnego. Jest to jedna z lepszych form ochrony najemcy przed rozwiązaniem umowy przed terminem. Co do zasady umowa najmu zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia lub terminów określonych w umowie. Umowa na czas nieokreślony natomiast może zostać wypowiedziana wyłącznie w przypadkach precyzyjnie w umowie wskazanych. Jest jednak od tej zasady pewien wyjątek. Mianowicie w przypadku zbycia nieruchomości obciążonej umową najmu przez dotychczasowego właściciela, dalsze trwanie umowy zależy wyłącznie od woli kupującego. Wstępuje on bowiem w prawa zbywcy i ma prawo do wypowiedzenia takiej umowy z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno umów na czas nieokreślony z umownym okresem wypowiedzenia jak i umów zawartych na czas określony.

Prawo nabywcy ogranicza jednak art. 678 §2 k.c., zgodnie z którym umowa najmu zawarta z łącznym zachowaniem następujących przesłanek: zawarta na czas oznaczony, w formie pisemnej i z datą pewną, przy czym konieczne jest wydanie rzeczy najemcy, nie może zostać wypowiedziana w trybie §1 tegoż przepisu. Oznacza to, że wystąpienie powyższych przesłanek łącznie uniemożliwia nowemu właścicielowi wypowiedzenie umowy przed czasem.

Informacja o dacie pewnej umowy najmu powinna zostać ujawniona w księdze wieczystej, przez co dotyczy ona nie każdorazowego właściciela, a samej nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal