Czym jest najem komercyjny?

Umowa najmu nieruchomości komercyjnej, czyli przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze niemieszkalnym, podpisywana jest w przypadku najmu komercyjnego. Spośród stron zawierających taką umowę, co najmniej jedna będzie osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Kształt umowy nie odbiega od standardowej umowy najmu lokalu, poza kilkoma elementami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Przede wszystkim należy precyzyjne określić strony, które umowę zawierają. Jeśli jest to spółka, poza nazwą i siedzibą należy w dokumencie zawrzeć także numer NIP oraz numer Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli stroną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiednikiem KRS będzie wypis z Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej. W tym wypadku dodatkowo należy podać numer PESEL. Ponadto tożsamość osób fizycznych, będących np. wspólnikami spółek cywilnych, należy sprawdzać za pomocą stosownych dokumentów (jak dowód osobisty). Podobnie jeśli podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika, druga strona ma prawo żądać okazania umocowania do jego reprezentowania na piśmie.

Office Buildings

Ze względu na fakt, iż tego rodzaju umowy są z reguły zawierana na dłuższy okres, należy upewnić się, czy osoba, z którą ją podpisujemy posiada tytuł prawny do lokalu. Zalecane jest także szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości oraz spisanie protokołu z tej czynności, będącego załącznikiem do umowy.

Nieruchomości komercyjne często stanowią wyodrębnioną część większego kompleksu czy budynku, w umowie najmu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób uiszczania opłat eksploatacyjnych. Zdarza się, że poza czynszem za sam lokal, najemca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowych opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal