Czy można mieszkać w lokalu użytkowym?

Lokal użytkowy z założenia przeznaczony jest do prowadzenia w nim działalności gospodarczej i nie jest dostosowany do mieszkania. Można jednak zmienić jego przeznaczenie, tak by z użytkowego stał się mieszkalnym.

W tym przypadku dochodzi do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, co wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.

2mmedia/bigstockphoto.com

Zgłoszenie należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie wojewódzkim, a powinno zawierać:

 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 3. oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, tj. o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 4. zaświadczenie Prezydenta m.st. Warszawy o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenie należy złożyć przez dokonaniem zmiany sposobu użytkowania. W innym przypadku zmiana będzie traktowana jak samowola budowlana.

Jeżeli zgłoszone zmiany:

 • wymagają wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • naruszają ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • mogą spowodować niedopuszczalne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie: stanu środowiska, stanu zachowania zabytków, warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • mogą wprowadzić, utrwalić bądź zwiększyć ograniczenia lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,

właściwy do wydania decyzji organ może wnieść sprzeciw na zmianę sposobu użytkowania.

Jeśli ze zmianą użytkowania idzie w parze konieczność przebudowy lokalu, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

1 komentarz

 1. a co jeśli wszystkie wymogi techniczne są spełnione tyle że w miejscowym planie zagosopdarowania/warunkach zabudowy grunt na którym stoi budynek nie jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe ?
  Problem dotyczy strefy A w uzdrowisku – apartament, w którym chcę się zameldować ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Znajdź idealny lokal